Shari Japanese Restaurant

1126ShariSoulsunday-01


Shari Shanghai FaceBook page

Time out Shanghai shop info